مورد

Concrete grinding tools for remove epoxy coating painting

2021-10-07

During concrete surface preparation, we will meet different  concrete floor,  like concrete with coating ,epoxy,painting.

Maybe you want to remove a really thick coating from a hard surface or maybe you want to remove a thinner coating, no matter what, we have the right tool for your job.

---Concrete Bush Hammer

concrete bush hammer

---Split PCD

split PCD

---Protective Tips+ 2 1/4 PCD

PCD grinding

---Arrow Type Grinding Segment Bar

arrow segment

For more details about floor grinding,contact us

WWW.SANGTOOLS.COM

INFO@SANGTOOLS.COM


ارسال یک پیام

شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.

یک پیام بگذار درخواست نقل قول آزاد
شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.